W dniu 3 lipca 2019 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowił program Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa. W ramach programu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa na przeprowadzenie niniejszego projektu. Kierownikiem projektu jest dr Maciej Szmigiero, radca prawny.

Projekt „Prawo nowych technologii – drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo” stanowi odpowiedź na rosnące w społeczeństwie zapotrzebowanie na możliwości zdobywania wiedzy z zakresu prawa nowych technologii. W ostatnich latach proces popularyzowania dronów oraz naziemnych pojazdów elektrycznych gwałtownie przyśpieszył, w otaczającej nas rzeczywistości coraz częściej jesteśmy w stanie dostrzec wykorzystanie wysoce zaawansowanych technicznie urządzeń. Niegdyś zarezerwowane wyłącznie dla branży militarnej, dziś bezzałogowe statki powietrzne podbijają cywilne rynki w kolejnych państwach, zdobywając rzeszę miłośników na całym świecie. Katalog możliwości wykorzystania tych urządzeń rośnie z roku na rok, wraz z przeprowadzaniem kolejnych badań w tym zakresie.

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest popularyzacja wśród odbiorców krajowych i zagranicznych (angielskojęzycznych) prowadzonych w Polsce badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia ich użytkowników.

Jakie zadania będą realizowane?

Podstawowym zadaniem w ramach projektu jest edukowanie różnych grup społecznych w zakresie wiedzy o nowych technologiach, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawnych.

Jakie są grupy docelowe projektu?

Projekt jest skierowany zarówno do osób posiadających szerokie doświadczenie w zakresie nowych technologii, które chciałyby poszerzyć lub ugruntować swoją wiedzę, jak i do osób zupełnie niezwiązanych z tym zagadnieniem, a szukających możliwości zdobycia informacji o bezzałogowych statkach powietrznych, elektromobilności i szeroko pojętej branży zaawansowanego przemysłu.

Jakie będą efekty projektu?

Efektem projektu będzie wzrost wiedzy na temat szeroko pojętego prawa nowych technologii w społeczeństwie. Dzięki warsztatom, stronie internetowej oraz innym środkom popularyzacji nauki, przewiduje się zwiększenie świadomości Polaków oraz odbiorców zagranicznych na temat istnienia prawnych uregulowań dotyczących m.in. bezzałogowych statków powietrznych i elektromobilności.

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media