WYKORZYSTANIE DRONÓW NA TERENACH WIEJSKICH

2023-09-14 Podziel się artykułem ze znajomymi:
pixaby.com

„Przekonanie o miejskości dronów jest zasadniczo błędne. Co prawda pierwsze obszary używania bezzałogowych statków powietrznych koncentrowały się na obszarze militarnym, to już kilkanaście lat temu – opisując nowatorską technikę i jej możliwe zastosowania – wymieniano rozpoznawanie, patrolowanie i wykrywanie obiektów, zbieranie i transmitowanie informacji, ale także ratowanie ludzkiego życia, przeciwdziałanie pożarom czy różnego rodzaju badania środowiskowe. Do specjalistycznych usług, do których wykorzystywano będzie drony zaliczono przede wszystkim rolnictwo, w tym rolnictwo precyzyjne. Szczególnie wiele uwagi poświęcono jednak używaniu bezzałogowych statków powietrznych przez służby i organy porządku i bezpieczeństwa publicznego. W tym obszarze wymienia się m.in. wykrywanie pożarów, monitorowanie stanu rzek i wałów przeciwpowodziowych, poszukiwania osób zaginionych w górach, kontrolę stanu technicznego rurociągów lub sieci przesyłowych energii, monitorowanie granic państwowych, śledzenie osób lub pojazdów, obserwację terenów leśnych pod kątem występowania szkodników, pożarów, itp. Wiele z powyższych zastosowań jest charakterystyczne dla obszarów wiejskich. Zaryzykować można nawet twierdzenie, że nadal większość prac przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych może być i prawdopodobnie jest wykonywane na obszarach wiejskich a nie w gęsto zaludnionych miastach.”

– fragment artykułu pt. „Wykorzystanie dronów na terenach wiejskich”, całość dostępna na stronie:
https://prawodronow.pl/prawo-dronow/wykorzystanie-dronow-na-terenach-wiejskich/

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media