Czy statki powietrzne wykonane w klubach modelarskich o też „drony”?

Tak, zgodnie z porządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. modele statków powietrznych to również bezzałogowe statki powietrzne. Należy jednak pamiętać, że ich używanie zostało uregulowane nieco inaczej niż innych BSP o czym można przeczytać na naszej stronie – https://prawodronow.pl/prawo-dronow/modelarstwo-lotnicze-w-swietle-przepisow-dronowych/

Czym jest scenariusz standardowy?

Standardowy scenariusz oznacza rodzaj operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego w kategorii „szczególnej”, jak określono w dodatku 1 do załącznika do rozporządzenia 2019/947, w przypadku której szczegółowy wykaz środków ograniczających ryzyko wskazano w tak sposób, że właściwemu organowi mogą wystarczyć oświadczenia, w których operatorzy deklarują, że będą stosować środki ograniczające ryzyko przy prowadzeniu tego rodzaju operacji. Obecnie zostały opublikowane dwa standardowe scenariusze, które będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2024 r.  Pierwszy z nich to STS-01 – Operacje w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS nad kontrolowanym obszarem naziemnym w środowisku zaludnionym. Drugi to STS-02 – Operacje poza zasięgiem widoczności wzrokowej BVLOS z udziałem obserwatorów przestrzeni powietrznej nad kontrolowanym obszarem naziemnym w środowisku słabo zaludnionym.

Czym różni się pilot BSP od operatora?

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr  2019/947 operator systemu bezzałogowego statku powietrznego oznacza dowolną osobę prawną lub fizyczną eksploatującą lub zamierzającą eksploatować co najmniej jeden system bezzałogowego statku powietrznego. Definicja pilota BSP zawarta jest w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/1139 i oznacza  osobę fizyczną odpowiedzialną za bezpieczne wykonanie lotu przez bezzałogowy statek powietrzny poprzez ręczne sterowanie lotem albo – w przypadku gdy bezzałogowy statek powietrzny lata automatycznie – poprzez monitorowanie jego kursu i utrzymywanie zdolności do interwencji i zmiany kursu w każdej chwili

Czym jest LUC?

LUC – oznacza certyfikat operatora lekkich systemów bezzałogowych statków powietrznych, czyli certyfikat wydany operatorowi systemu bezzałogowego statku powietrznego przez właściwy organ, jak określono w części C załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947. Skrót LUC pochodzi od rozwinięcia angielskiej nazwy certyfikatu, czyli Light UAS operator Certificate.

Czy wykonując lot w kategorii szczególnej zawsze trzeba robić analizę ryzyka?

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947  operator systemu bezzałogowego statku powietrznego jest zobowiązany uzyskać zezwolenie na operację na podstawie art. 12 tego rozporządzenia od właściwego organu w państwie członkowskim, w którym jest zarejestrowany. W przypadku Polski będzie to Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Przed złożeniem wniosku do właściwego organu o zezwolenie na operację na podstawie art. 12 operator przeprowadza ocenę ryzyka zgodnie z art. 11 i przedkłada ją razem z wnioskiem, wraz z odpowiednimi środkami ograniczającymi ryzyko.

W przypadku gdy operator systemu bezzałogowego statku powietrznego składa oświadczenie właściwemu organowi państwa członkowskiego rejestracji zgodnie z sekcją UAS.SPEC.020 określoną w części B załącznika w odniesieniu do operacji zgodnej ze scenariuszem standardowym, jak określono w dodatku 1 do załącznika, operator systemu bezzałogowego statku powietrznego nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na operację zgodnie z ust. 1–4 niniejszego artykułu, a zastosowanie ma procedura określona w art. 12 ust. 5. Operator systemu bezzałogowego statku powietrznego korzysta z oświadczenia, o którym mowa w dodatku 2 do załącznika.

Formularz kontaktowy

  Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

  Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

  Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

  Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

  Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

  Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

  Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

  Informacje

  Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

  Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

  Social Media