KARY PIENIĘŻNE W USTAWIE O ELEKTROMOBILNOŚCI

2023-07-18 Podziel się artykułem ze znajomymi:

„Aby normy prawne faktycznie odnosiły realny skutek i oddziaływały na rzeczywistość, należy pamiętać o konieczności ich odpowiedniego usankcjonowania. W przeciwnym wypadku dyspozycja pozbawiona sankcji, tak zwana lex imperfecta, nie będzie w stanie realizować odpowiednich, zamierzonych celów. (…)

W celu zapewnienia właściwej realizacji przepisów, które prawodawca wprowadził w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dalej: „ustawa o elektromobilności”), zdecydowano się na zastosowanie instrumentów zabezpieczających w postaci katalogu deliktów administracyjnych oraz odpowiednich kar pieniężnych. (…)

Zgodnie z art. 189b kodeksu postępowania administracyjnego przez administracyjną karę pieniężną rozumie się określoną w ustawie sankcję o charakterze pieniężnym, nakładaną przez organ administracji publicznej, w drodze decyzji, w następstwie naruszenia prawa polegającego na niedopełnieniu obowiązku albo naruszeniu zakazu ciążącego na osobie fizycznej, osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.”

– fragment artykułu pt. „Kary pieniężne w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych”,
całość dostępna na stronie: https://prawodronow.pl/smart-mobility/kary-pieniezne-w-ustawie-o-elektromobilnosci-i-paliwach-alternatywnych/


Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media