SORA – ELEMENTY ANALIZY (ConOps i GRC)

2023-09-22 Podziel się artykułem ze znajomymi:
pixaby.com

„Przed rozpoczęciem analizy SORA należy sprawdzić, czy po pierwsze, operacja nie należy do kategorii „otwarta”. Następnie, czy operacja nie jest objęta standardowym scenariuszem zawartym w załączniku do rozporządzenia 2019/947 lub jednym z krajowych standardowych scenariuszy. Należy także ocenić ewentualne objęcie operacji PDRA, czyli predefiniowaną oceną ryzyka opublikowaną przez EASA. Włączenie operacji spod analizy SORA spowoduje także sytuacja, gdy operacja należy do kategorii „certyfikowanej” lub operacja podlega określonemu zakazowi wydanemu przez właściwy organ. Dopiero, jeżeli żaden z powyższych przypadków nie ma zastosowania, należy zastosować proces SORA.

Następnie proces analizy SORA skupia się na określeniu charakterystyki operacji to jest określeniu, gdzie, kiedy i jak będzie się odbywać dana operacja systemu bezzałogowego statku powietrznego (drona). Dopiero w dalszym etapie dokonywana jest ocena ryzyka naziemnego polegająca na ocenie ryzyka związanego z operacją w kontekście bezpieczeństwa ludzi na powierzchni ziemi oraz ryzyka kolizji z załogowymi statkami powietrznymi.”

– fragment artykułu pt. „SORA – elementy analizy (ConOps i GRC)”, całość dostępna na stronie:
https://prawodronow.pl/prawo-dronow/sora-elementy-analizy-conops-i-grc/

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media